Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tuinmanieren shop, hierna te noemen “Tuinmanieren shop”, en een koper waarop Tuinmanieren shop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Tuinmanieren shop heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Tuinmanieren shop aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

Artikel 3. Levering
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Tuinmanieren shop derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is Tuinmanieren shop toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Tuinmanieren shop bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Tuinmanieren shop er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken
Tuinmanieren is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:
Indien Tuinmanieren shop van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Tuinmanieren shop op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Tuinmanieren shop omstandigheden ter kennis komen die Tuinmanieren shop goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Tuinmanieren shop de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Tuinmanieren shop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Tuinmanieren shop schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Tuinmanieren shop zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Tuinmanieren shop bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie
1. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Tuinmanieren shop niet aansprakelijk.
2. Tuinmanieren shop levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Tuinmanieren shop geleverde zaken blijven het eigendom van Tuinmanieren shop totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Tuinmanieren shop gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
-eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Tuinmanieren shop afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Tuinmanieren shop gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Tuinmanieren shop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich:
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
-alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Tuinmanieren shop op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Tuinmanieren shop geleverde zaken te verpanden aan Tuinmanieren shop op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Tuinmanieren shop;
-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Tuinmanieren shop ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
-indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Tuinmanieren shop te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Tuinmanieren shop.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Tuinmanieren shop worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging
Indien Tuinmanieren shop met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Tuinmanieren shop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Tuinmanieren shop mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage
De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
-Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Tuinmanieren shop.
-Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Tuinmanieren shop.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
-over de eerste € 2.950,— : 15%
-over het meerdere tot € 5.900,— : 10%
-over het meerdere tot € 14.750,— : 8%
-over het meerdere tot € 58.990,— : 5%
-over het meerdere : 3%
Indien Tuinmanieren shop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Tuinmanieren shop de door Tuinmanieren shop gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.
Dit geldt alleen indien Tuinmanieren shop en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Tuinmanieren shop is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
2. Tuinmanieren shop is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tuinmanieren shop of haar leidinggevende ondergeschikten.
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Tuinmanieren shop beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Tuinmanieren shop zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Tuinmanieren shop; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Tuinmanieren shop afhankelijk is en algemene
vervoersproblemen.
2. Tuinmanieren shop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Tuinmanieren shop haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tuinmanieren shop opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tuinmanieren shop niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Tuinmanieren shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Tuinmanieren shop, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar. Tuinmanieren shop blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Tuinmanieren shop en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Tuinmanieren shop is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Tuinmanieren shop zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.